Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
Kako tražiti literaturu i pravne izvore za svoj seminarski rad?
Kako napisati seminarski rad (studentska perspektiva)  

iz: Uzelac, Upute za izradu studentskih pisanih radova, Zagreb, 2002.

U pripremi seminarskog rada važno je imati pregled literature relevantne za izabranu temu. Rad bez literature je kao jelo bez soli (i u pravilu dobija jednaku ocjenu). Isto vrijedi i za pravne izvore - Ustav, zakone, podzakonske akte te pojedinačne pravne akte - sudsku i arbitražnu praksu, odluke upravnih tijela i sl. Evo nekoliko savjeta kako ih pronaći.


Prikupljanje literature relevantne za temu

Prikupljanje zakona i sl. (propisi i sudska praksa)


Opće upute za pisanje studentskih radova

O ulozi i značenju citiranja u studentskim radovima

Primjeri ispravnog citiranja za pojedine vrste radova

Bibliografija radova iz GPP-a (za svrhe daljnjeg istraživanja)

Prikupljanje literature relevantne za temu

Udžbenik te prethodno prikupljeni radovi u pravilu upućuju na daljnju literaturu koja se može pronaći u knjižnici Pravnog fakulteta te u ostalim knjižnicama, primjerice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. U katalozima tih knjižnica moguće je po predmetnim odrednicama i ključnim riječima iz teksta i naslova rada izvršiti i daljnje istraživanje literature koja je potencijalno relevantna za rad. Na Pravnom fakultetu moguće je koristiti se i specijaliziranim katalozima (npr. kompjutoriziranim katalogom članaka objavljenih u hrvatskih časopisima - soba 21 u glavnoj zgradi fakulteta na TMT14). U određenoj mjeri u katalogu knjižnice Fakulteta moguće je provesti i istraživanje prema ključnim riječima iz naslova djela i tematskim područjima. Velika zbirka časopisa, čitaonica i odgovarajući katalozi nalaze se u zgradi Fakulteta na TMT3. Od nedavno, knjižnica Pravnog fakulteta nalazi se i na Internetu, na adresi: http://knjiznica.pravo.hr. Uz knjige i članke pronađene u katalogu, često će biti potrebno i pregledati važnije stručne časopise - posebno njihove novije brojeve (vidi Annex I ovih Uputa za popis važnijih domaćih stručnih i znanstvenih časopisa i drugih periodičkih publikacija). Fakultetska knjižnica časopisa raspolaže i iznimno bogatom zbirkom od više stotina inozemnih pravnih i drugih časopisa.
Neke domaće i strane knjižnice imaju i javno dostupne on-line kataloge. Tako je npr. katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice dostupan na adresi http://www.nsk.hr, a katalog Library of Congress na http://www.loc.gov). Spisak adresa svjetskih knjižnica trenutno se može naći na http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/. U potrazi za materijalima moguće je Internet koristiti i izravno, čitajući podatke s Internet stranica. U prikupljanju podataka o odgovarajućim izvorima na Internetu preporučljivo je koristiti se tzv. tražilicama (search engines) kao što su Google (http://www.google.com), Altavista (http://www.altavista.com), Yahoo (http://www.yahoo.com) ili Excite (http://www.excite.com). Pojedine stranice vode i posebne spiskove poveznica (linkova, links) na druga mjesta od interesa. Studenti koji nemaju pristup Internetu kod kuće mogu koristiti usluge informatičke učionice Pravnog fakulteta (glavna zgrada Fakulteta).

Prikupljanje drugih izvora (propisi i sudska praksa)

Za pisanje radova iz pravnopozitivističkih disciplina bit će redovito potrebno uz knjige i članke prikupiti i relevantne propise koji reguliraju materiju koja se tiče odabrane teme. Prije svega, potrebno je ustanoviti koji bi propisi mogli biti relevantni za temu rada. Ako je riječ o domaćem pravu, ažuran popis važećih normativnih akata (pa i akata koji su važili u određenom trenutku) može se pronaći npr. u Ing-registru (sekundarnoj publikaciji koja se ponovo izdaje svake godine i redovito se mjesečno ažurira). Popis akata sortiran je prema područjima, pa se po odrednici područja može steći uvid u cjelovitu zbirku važećih propisa (kao i nekih nenormativnih akata i propisa). Primjerci Ing-registra raspoloživi su u čitaonici časopisa knjižnice fakulteta na Trgu maršala Tita 3. Ing-registar raspoloživ je i u elektronskoj formi (diskete/CD).
Nakon što se ustanovi koji su propisi relevantni za temu rada, potrebno je pregledati i po potrebi kopirati njihov tekst. Važno je imati u vidu da je normativne dokumente u pravilu potrebno navoditi iz njihovih autentičnih izvora, a ne iz druge ruke (npr. prema navodima drugih autora).
Autentični tekst zakona i većeg broja podzakonskih akata može se naći u odgovarajućem službenom glasilu. Danas se tekstovi novih zakona i drugih akata objavljuju u Narodnim novinama (koje imaju i dodatak Međunarodni ugovori u kojem se objavljuju ratificirane multilateralne i bilateralne konvencije). Primjerci službenih glasila također su raspoloživi u čitaonici časopisa, a Narodne novine javno su dostupne i na Internetu (http://www.nn.hr). Postoji i CD-ROM verzija Narodnih novina i neke druge komercijalne zbirke dokumenata koje sadrže i tekst važećih propisa.
Uz domaće pravo, za određene teme bit će važni i relevantni međunarodni dokumenti kao i tekstovi normativnih dokumenata stranoga prava. Ako određeni međunarodni dokument nije objavljen u domaćim izvorima (npr. u Narodnim novinama - međunarodni ugovori) potrebno je potražiti adekvatan izvor - optimalno službeno glasilo u kojem je objavljen (npr. za međunarodne dokumente u nadležnosti UN-a, dokumentaciju te međunarodne organizacije, a za strano pravo odgovarajući autentični izvor - npr. za Njemačku Bundesgesetzblatt). U knjižnici Fakulteta i drugim knjižnicama može se pronaći i neka izdanja komentiranog teksta zakona, a velik broj akata međunarodnog i stranog prava moguće je pronaći i na Internetu (vidi npr. http://www.hcch.net za tekst konvencija donesenih od Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu; http://untreaty.un.org za međunarodne konvencije pod okriljem UN-a, ili http://www.uncitral.org za tekst dokumenata UN-a o međunarodnom trgovačkom pravu).
Veoma važan element praktički i istraživački koncipiranih seminarskih radova iz pravnopozitivističkih disciplina jest analiza relevantne sudske i druge (arbitražne, upravne itd.) prakse. I ovdje je potrebno doći do, po mogućnosti, punog i autentičnog teksta relevantnih sudskih i drugih odluka. Neke odluke (npr. odluke Ustavnog suda RH) objavljuju se u Narodnim novinama, dok se druge mogu naći u zbirkama sudskih odluka i u drugim sekundarnim publikacijama (npr. u stručnim časopisima kao što je Informator). Nesustavnost objavljivanja sudskih odluka kod nas može potaknuti i istraživački rad na samom izvoru informacija (pregledavanje i prepisivanje spisa uz odobrenje nadležnog autoriteta). Za odluke međunarodnih tribunala i stranih sudova može se ponovo uputiti na odgovarajuće publikacije i izvore na Internetu. Vidi npr. zbirku odluka Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu u čitaonici časopisa Fakulteta, ili na Internetu na http://www.echr.coe.fr (HUDOC baza). Za američko pravo vidi npr. LII bazu podataka na Pravnom fakultetu Sveučilišta Cornell (http://www.law.cornell.edu) kao primjer izuzetno obuhvatne, potpune i javno posve dostupne zbirke potpunog teksta odluka i zakona iz različitih američkih jurisdikcija.

iz: Uzelac, Upute za izradu studentskih pisanih radova, Zagreb, 2002.

Metodologija izrade (od izbora teme do provizornog plana)
Forma rada kojeg se predaje mentoru