Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Izvanparnično procesno pravo


IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO

PROPISI IZVANPARNIČNOG PRAVA


Obiteljski zakon

Zakon o nasljeđivanju

...

LISTA SVIH AKATA
(pravnih propisa)

na GPPNet-u

Izvanparnični postupak (jurisdictio non contentiosa) definira se negativno kao onaj postupak koji nije parnični. Naziva se još i nespornim, za razliku od parničnog koji je sporan.

Osnovni elementi po kojima se izvanparnični postupak razlikuje od parničnog postupka su:

 • elastičnost procesnih instituta
 • mogućnost pokretanja postupka ex offo od strane suda
 • pojačana inkvizitorna ovlaštenja suda
 • mogućnost postupanja samo s jednom strankom
 • rasprava se u pravilu ne održava; propisana je samo izuzetno
 • pravni lijekovi mogu biti devolutivno remonstrativne prirode
 • pravomoćnost se tretira nešto drugačije nego u parnici i dr.

Izvanparnični postupci mogu se podijeliti u dvije skupine: oni u kojima se rješavaju statusne stvari (npr. postupak za oduzimanje poslovne sposobnosti) i oni u kojima se rješavaju imovinski i različiti drugi odnosi (npr. ostavinski postupak).

U svim izvanparničnim postupcima dolazi do supsidijarne primjene odredbi parničnog procesnog prava uvijek kad pravila izvanparničnog procesnog prava ne reguliraju neko pitanje na poseban način.

* * *

Statusni izvanparnični postupci

 • prema Obiteljskom zakonu

  1. opće odredbe (čl. 309.-323.; mjesna nadležnost sudova - čl. 324.-326.);
  2. postupak za lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti (čl. 327.-335.);
  3. odredbe o drugim izvanparničnim postupcima (čl. 336.-337.);
  4. posebni postupci ovrhe i osiguranja (čl. 338.-361.).

 • prisilno zadržavanje u ustanovama za duševne bolesti (prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama)

 • postupak za proglašenje nestalih osoba umrlima i za dokazivanje smrti (prema Zakonu o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti)

Izvanparnični postupci u nasljednim stvarima (prema Zakonu o nasljeđivanju)

 • sastavljanje, čuvanje i opoziv sudske oporuke (čl. 160.-171.)

 • međunarodna oporuka (čl. 77.a-77.p)

 • ostavinska rasprava (čl. 172.-185.; nadležnost čl. 186.-190.)

 • naknadno pronađena imovina, oporuka ili nasljednik (čl. 232.-234.)

 • nasljednopravni sporovi - upućivanje na parnicu (čl. 221.-224.)

Izvanparnični postupci u suvlasništvu i susjedskim odnosima (prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • uređenje odnosa među suvlasnicima (upravljanje stvarju - čl. 39.-46.; razvrgnuće suvlasničke zajednice - čl. 47.-56.)

  1. posebne odredbe za zajedničko vlasništvo (čl. 57.-65.);
  2. posebno pravila o pravu na diobu zajedničke stvari (čl. 63.-64.).

 • uređenje odnosa između vlasnika posebnih dijelova nekretnine, etažnih vlasnika (određivanje odgovarajućeg suvlasničkog dijela i korisne vrijednosti (čl. 74.), davanje primjerenog osiguranja za štetne radnje suvlasnika (čl. 83.))

 • uređenje međa (čl. 103.)

 • imovinskopravni odnosi u bračnim i obiteljskim stvarima (prema Obiteljskom zakonu - upravljanje bračnom stečevinom, dioba bračne stečevine)

Izvanparnični postupci kod vrijednosnih papira

 • protesti

  1. prema Zakonu o mjenici (čl. 69.);
  2. prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima.

 • amortizacija (sudski poništaj) isprava (regulirano pravilima građanskog prava)

Eksproprijacija i nacionalizacija

 • određivanje naknade za ekspropriranu i nacionaliziranu imovinu (prema Zakonu o izvlaštenju - rješavanje imovinskih odnosa između korisnika izvlaštenja i vlasnika nekretnine (čl. 31.) - ali u parničnom postupku)