Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page


USTROJSTVO PRAVOSUĐA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Odvjetništvo

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
osnovni podaci


adresa
Koturaška 53/II
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon
(+385 1) 6171-270

faks
(+385 1) 6170 686

Internet
http://www.odvj-komora.hr

predsjednik
Ranko Pelicarić

 

Odvjetništvo je neovisna i samostalna služba koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa. Samostalnost i neovisnost ostvaruje se osobito samostalnim i neovisnim obavljanjem odvjetničkog posla kao slobodne djelatnosti, ustrojstvom odvjetništva u Hrvatsku odvjetničku komoru kao samostalnu i neovisnu organizaciju odvjetnika na teritoriju Republike Hrvatske, donošenjem statuta i drugih općih akata Komore, odlučivanjem o stjecanju i prestanku prava na obavljanje odvjetništva.

Iako se odvjetništvo spominje u Ustavu, ono je detaljnije uređeno Zakonom o odvjetništvu.

Odvjetnici smiju pružati sve oblike pravne pomoći, a osobito:

 • davati pravne savjete
 • sastavljati isprave (ugovore, oporuke, izjave i dr.)
 • sastavljati tužbe, žalbe, molbe, izvanredne pravne lijekove
 • zastupati stranke

Pružanjem pravne pomoći kao zanimanjem smiju se baviti samo odvjetnici, u suprotnom radi se o kaznenom djelu nadripisarstva. Profesori i docenti pravnih fakulteta za nagradu smiju samo davati pravne savjete i mišljenja.

Odvjetnik je dužan pružiti pravnu pomoć osobi koja mu se obrati, a smije ju uskratiti samo zbog razloga koje propisuje zakon, statut Komore i Kodeks odvjetničke etike:

 • ako je on ili koji drugi odvjetnik koji je radio ili radi u istom uredu u istoj stvari ili stvari koja je s njome pravno povezana zastupao protivnu stranku ili obje stranke, dao im pravni savjet ili od njih primio uputu
 • ako je u istoj stvari ili stvari koja je s njome pravno povezana radio kao odvjetnički vježbenik kod odvjetnika koji je zastupao protivnu stranku
 • ako je u istoj stvari ili stvari koja je s njome pravno povezana radio kao sudac, državni odvjetnik ili kao službena osoba u upravnom ili drugom postupku
 • u drugim slučajevima predviđenima zakonom, statutom Komore ili Kodeksom odvjetničke etike; zbog istih razloga dužan je i otkazati punomoć za zastupanje

Odvjetnik je dužan čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u zastupanju stranke na drugi način saznao. Dužne su je čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u odvjetničkom uredu.

Odvjetnik ne smije biti pozvan na kaznenu odgovornost za pravno mišljenje izraženo u pružanju pravne pomoći u postupku pred sudom ili drugim tijelom državne vlasti. Ne smije biti pritvoren zbog kaznenog djela počinjenog u pružanju pravne pomoći bez prethodnog odobrenja vijeća nadležnog suda. Pretragu odvjetnika i odvjetničkog ureda može odrediti samo nadležni sud ako su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.

U zastupanju stranaka odvjetnika smije zamijeniti drugi odvjetnik i, uz uvjete propisane zakonom, odvjetnički vježbenik koji radi u njegovom uredu ili uredu odvjetnika koji ga zamjenjuje. Odvjetnik neposredno odgovara za štetu koju odvjetnički vježbenik počini stranci u obavljanju svoje dužnosti, osim ako ju je prouzročio namjerno ili iz grube nepažnje.

Odvjetnici se obavezno udružuju u Hrvatsku odvjetničku komoru. Ona prati i proučava odnose i pojave koji su od interesa za uređenje i zaštitu sloboda i prava građana i pravnih osoba te za unapređenje odvjetništva, obavještava Sabor te predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave po vlastitom poticaju ili na njihov zahtjev o stanju odvjetništva i o mjerama koje bi trebalo poduzeti radi njegovog unapređenja. Skupština Komore donosi Kodeks odvjetničke etike koji utvrđuje skup načela i pravila kojih su se odvjetnici dužni pridržavati pri obavljanju odvjetništva.

Odvjetništvo se može obavljati samostalno, u zajedničkom odvjetničkom uredu ili odvjetničkom društvu (odvjetničko društvo je javno trgovačko društvo koje ima pravnu osobnost) .

Uvjeti za stjecanje prava na obavljanje odvjetništva:

 • hrvatsko državljanstvo
 • poslovna sposobnost
 • diploma Pravnog fakulteta u Republici Hrvatskoj
 • nakon diplome najmanje 3 godine rada u odvjetničkom uredu ili na pravnim poslovima u pravosudnim tijelima ili najmanje 5 godina na drugim pravnim poslovima
 • položen pravosudni ispit
 • da protiv osobe nije pokrenuta istraga odn. kazneni postupak za djelo koje se goni po službenoj dužnosti
 • da nije u radnom odnosu
 • da je dostojna za obavljanje odvjetništva
 • da ne obavlja poslove koji su nespojivi s odvjetništvom

Odvjetniku će se obustaviti obavljanje odvjetništva dok je u pritvoru ili ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak za djelo koje ga čini nedostojnim ili disciplinski postupak radi teže povrede odvjetničke dužnosti. Obavljanje djelatnosti miruje ako je imenovan na neku plaćenu javnu dužnost, a moguće je i na neplaćenu.

Odvjetnik može zahtijevati da mu se prizna specijalnost u određenom području prava, o čemu će odlučiti nadležno tijelo Komore. Mora imati najmanje 5 godina uspjeha u obavljanju djelatnosti iz tog pravnog područja ili ako mu objavljeni radovi predstavljaju značajniji prilog unapređenju pravne znanosti ili prakse.

Pred disciplinskim tijelima Komore odvjetnik će odgovarati za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva. Za teže povrede mogu se izreći ukor, novčana kazna ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva 6 mjeseci do 5 godina ili 5 do 10 godina, a za lakše povrede moguća je opomena ili novčana kazna.