Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Ustrojstvo pravosuđa > Ministarstvo pravosuđa


USTROJSTVO PRAVOSUĐA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ministarstvo pravosuđa

MINSTARSTVO PRAVOSUĐA
osnovni podaci


adresa
Ulica Republike Austrije 14
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon
(+385 1) 3710-666

faks
(+385 1) 3710-602

Internet
http://www.pravosudje.hr

ministrica
Ana Lovrin (2005- )
Vesna Škare Ožbolt (2003-2005)

 

Ministarstvo koje je u Republici Hrvatskoj zaduženo za poslove pravosuđa punim nazivom se zove Ministarstvo pravosuđa (dalje u tekstu: Ministarstvo) i uređeno je slijedećim pravnim propisima:

 • Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03)
 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (Narodne novine, br. 48/99 i 15/00, 199/03)
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (Narodne novine, br. 70/01 i 4/02)

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na područje građanskog, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno usavršavanje i osposobljavanje sudaca, državnih odvjetnika, državnih pravobranitelja i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, državnim pravobraniteljstvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste te informatizacije pravosuđa.

Ministarstvo obavlja i nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti te državnom odvjetništvu, državnom pravobraniteljstvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka.
Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi sa izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građanskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koje nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave.

Iz područja uprave i lokalne samouprave Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave, nadzor nad radom predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave; politički i izborni sustav; manjinska prava; organiziranje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u državnoj upravi i tijelima jedinica lokalne samouprave; rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina; nadzire zakonitost rada i postupanja u oblasti osobnih stanja građana u svezi s vođenjem evidencija o hrvatskom državljanstvu, biračkom pravu, maticama rođenih, vjenčanih i umrlih, rješava u upravnim stvarima u svezi s promjenom osobnog imena, postupa po zahtjevima diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske kod pribavljanja i dostavljanja isprava za građane u inozemstvu; obavlja poslove za Međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), izravno sudjeluje u radu međunarodnih tijela koja se bave pitanjem upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; prati i nadzire provedbu Zakona o općem upravnom postupku i propisa o uredskom poslovanju, provodi postupak registracije političkih stranaka, udruga, fundacija; obavlja poslove upravne inspekcije i druge poslove opće uprave.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojene su sljedeće upravne organizacije i ustrojstvene jedinice:

 • Kabinet ministra
 • Tajništvo Ministarstva
 • Uprava za građansko pravo
 • Uprava za kazneno pravo
 • Uprava za međunarodnu pravnu pomoć, suradnju i ljudska prava
 • Uprava za organizacijsko - kadrovske poslove pravosuđa
 • Uprava za financijsko - gospodarske poslove
 • Uprava za zatvorski sustav
 • Uprava za suradnju sa međunarodnim kaznenim sudovima
 • Uprava za zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava
 • Pravosudna akademija
 • Sektor informatičkih poslova

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Državni tajnik zamjenjuje ministra u slučaju njegove spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar. Odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi.

Pomoćnici ministra upravljaju radom upravnih organizacija i odgovorni su ministru.

Poslove iz djelokruga Ministarstva obavljaju, ovisno o vrsti poslova i stručnoj spremi, službenici i namještenici Ministarstva.