Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
VRSTA CITIRANJA PRIMJER
1. Kraća forma (za bilješke u tijelu teksta, uz navod mjesta citata) Dika, M., O biti i granicama pravomoćnosti, Zagreb, 1991, str. 93.
2. Duža forma, za popis literature (puni naslov, s podnaslovima i izdavačem) Dika Mihajlo, O biti i granicama pravomoćnosti. Povijesno-komparativna impostacija instituta, Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1991.
3. Skraćivanje naslova često navođenih djela (konvencionalne kratice u tijelu teksta) Triva, Siniša; Belajec, Velimir; Dika, Mihajlo, Građansko parnično procesno pravo, 6. izd., Zagreb, 1986, § 93, t. 2. (u daljnjem tekstu: GPPP).
4. Knjiga više autora (puna imena, et al. ili samo inicijali imena) Triva, Siniša; Dika, Mihajlo, Izvanparnično procesno pravo, Zagreb, Pravni fakultet, 1982, str. 15 i d.
Gavella, N. et al., Hrvatsko građanskopravno uređenje i kontinentalnoeuropski pravni krug, Zagreb, Pravni fakultet u Zagrebu, 1994, str. 124.
Triva S., Belajec V., Dika M., Sudsko izvršno pravo, Zagreb, Informator, 1980, str. 56-77.
5. Zbirka radova (uz naznaku ur. – za urednik/urednici) Dika, M., Giunio, M., Uzelac, A. (ur.), Međunarodna trgovačka arbitraža u Hrvatskoj i Sloveniji, Zagreb, 1993.
6. Enciklopedija i odrednica u njoj “Notar”, u: Enciklopedija Leksikografskog zavoda, sv. 4, Zagreb, 1968, str. 559-60.

II. Citiranje znanstvenih i stručnih članaka


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
7.Članci u časopisu (jedan autor, više autora) Sikirić, Hrvoje, “Objavljivanje arbitražnih odluka”, Pravo u gospodarstvu, 36:1/1997, str. 105-119.
  Kregar, J., Šimonović, I., “Teorijski temelji ekonomske analize prava”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 46:6/1996, str. 613, 620-622, 640.
8. Članci u zbornicima, godišnjacima i zbirkama radova Crnić, Ivica, “Ovrha na nekretnini”, u: Dika, M. (ur.), Novo ovršno i stečajno pravo, Zagreb, 1996, str. 37-60.
  Ruždjak, Marijan, “Ostvarivanje zaštite prava radnika u organizaciji i pred sudom”, u: Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, 1/1994, str. 220.

III. Citiranje drugih znanstvenih i stručnih radova


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
9. Zbornici radova s kongresa, konferencija i savjetovanja Zbornik radova XXXV. susreta pravnika u gospodarstvu, Opatija, 21-23. svibnja 1997.
10. Disertacije, magistarski radovi, diplomski radovi A. Korać, Načelo otvorenog pravosuđenja, magistarski rad, Zagreb, Pravni fakultet, 1992.

IV. Citiranje komentara, bibliografija i novinskih napisa


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
11. Zakoni (objavljeni kao posebna izdanja) i komentari zakona Zakon o parničnom postupku, Zagreb, 1995. (priredili S. Triva i M. Dika).
  Wedam-Lukić, Dragica, Mednarodno zasebno pravo (komentar zakona), Ljubljana, 1992.
  Bukljaš, Ivan i Vizner, Boris, Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, sv. 2, knjiga 3, Zagreb, n.d., str. 1625-27 (komentar uz čl. 468. ZOO-a).
12. Bibliografije Izbor iz jugoslavenske bibliografije o pravima čovjeka (priredile: J. Garašić i A. Korać), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 39:5-6/1989 (suppl.), str. 943-972.
13. Razgovori i intervjui Interview: Marijan Hanžeković, Pravnik, 30:1-2/1997, str. 11, 14.
14. Novinski napisi i članci Miljenko Giunio, “Novela Zakona o parničnom postupku”, Informator, br. 4522-4523 od 9. i 12. 7. 1997, str. 12 i d.
  “Počelo pospremanje sudbene vlasti”, Novi list, 14. veljače 1997.
  “Suci se imenuju, ali i stvaraju - razgovor s Antom Potrebicom”, Večernji list, 28. ožujak 1997.
  “Pravda na otpadu”, Feral Tribune, 1. srpnja 1996.
  “Lopovluk se ne zatire kampanjama, nego sudskim presudama - razgovor s ministrom pravosuđa Miroslavom Šeparovićem”, Slobodna dalmacija, 28. siječanj 1996.

V. Citiranje normativnih akata


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
15. Zakoni Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 56/90).
  Zakon o braku i porodičnim odnosima (pročišćeni tekst, Narodne novine, br. 51/89).
  Zakon o parničnom postupku (Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91; Narodne novine, br. 53/91 i 91/92).
16. Podzakonski akti Deklaracija o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 31/91.
  Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, Narodne novine, br. 67/91, 25/92 i 81/92 (ukinuta 6. prosinca 1996. godine Uredbom o stavljanju izvan snage uredbi iz oblasti pravosuđa, Narodne novine, br. 103/96).
  Poslovnik Državnoga sudbenog vijeća (Narodne novine, br. 85/94).
  Pravilnik o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik), (Narodne novine, br. 44/88 i 8/90).
17. Autonomni akti drugih organizacija Pravilnik o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine, br. 1/89, 15/90, 69/91, 25/92, 53/96; pročišćeni tekst: Narodne novine, br. 113/93).
  Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, Narodne novine, br. 69/93, 87/93, 16/94 i 11/96.
  Statut Dioničkog društva “Školska knjiga” (donesen na Osnivačkoj skupštini dioničara održanoj u Zagrebu, 10. studenog 1992. godine).

18. Citiranje članaka zakona sa kraticama imena službenih glasila i/ili zakona:

1. Umjesto punih imena službenih glasila mogu se koristiti uobičajene kratice (NN = Narodne novine i sl.) ali je tada poželjno na posebnom mjestu (početak ili kraj rada) objasniti korištene kratice!
2. Imena zakona mogu se također kratiti, prema standardnom pravilu - vidi t. 3. (u daljnjem tekstu…)

Čl. 21, st. 1, t. 3. Ovršnog zakona, (“Narodne novine” br. 57/96, u daljnjem tekstu: OZ).

VI. Citiranje sudske i arbitražne prakse


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
19. Presude i odluke “Ako je prije donošenja presude oštećenik sam uspostavio prijašnje stanje i u to uložio određeni novac, onda njegov zahtjev za naknadu štete dobiva karakter čisto novčanog potraživanja čija se visina utvrđuje prema vremenu kada je oštećenik utrošio svoj novac”, VsH Gž 2184/78 od 28. ožujka 1979; VsH Rev 1442/80 od 10. prosinca 1980, Informator, br. 3035 od 9. travnja 1983
  “Kada stranka ima punomoćnika, rok za žalbu protiv presude donesene u prvom stupnju računa se od dana kad je njima (sic!) dostavljen prijepis te presude”, VSRH, Rev 3027/1990 od 23. svibnja 1991, citirano prema Izbor odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Zagreb, 1993, str. 236; VSRH, Gzz 20/1992 od 22. listopada 1992.
  Visoki Trgovački sud Republike Hrvatske, br. VI. Pž-3650/94, Informator, br. 4332/95.
  Ustavni sud Republike Hrvatske, br. U-111-362/94, Hrvatska gospodarska revija, 1/96, str. 123.
20. Rješenja, zaključci, naredbe, pravorijeci, zapisnici i druge sudske odluke Pravorijek broj IS-P-9/96 od 9. srpnja 1996. (citirano prema: Arbitražna praksa, Pravo u gospodarstvu, 36:1/1997, str. 60).

VII. Ponovljeni citati


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
21. Navod iste stranice (u kontinuitetu - sljedeća bilješka): ibid. = “ibidem”, “na navedenom mjestu”

4 Jasna Garašić, “Postoji li prekoračenje granica tužbenog zahtjeva kada sud novčani iznos koji je utužen u stranoj valuti dosudi u dinarima”, Zakonitost, 41:1/1987, str. 82.

5 Ibid.

22. Navod druge stranice istog rada (u kontinuitetu - sljedeća bilješka): ibid. = “ibidem”,

3 Pokrovac, Z., “Croatian Electoral Legislation for Parliamentary and Presidential Elections from 14 February 1990 to 30 September 1993”, Croatian Critical Legal Review, 1:2-3/1996, str. 209.

4 Cf. ibid., str. 211-215, 220.

23. Navod iste stranice (bez kontinuiteta): loc. cit. = “locus citatum”, “citirano mjesto”

12 Berman, Harold, Law and Revolution, Cambridge, 1983, str. 159.

13 Berman, Law and Revolution, loc. cit.

24. Citiranje drugog mjesta ranije navedenog rada (bez kontinuiteta): op. cit. = “opus citatum”, “navedeno djelo” (uvijek je radi preglednosti poželjno

4 Jasna Garašić, “Postoji li prekoračenje granica tužbenog zahtjeva kada sud novčani iznos koji je utužen u stranoj valuti dosudi u dinarima”, Zakonitost, 41:1/1987, str. 82.

5 ...

7 Garašić, op. cit. (bilj. 4), str. 86.

25. Citiranje drugog rada istog autora (u istoj bilješci): id. = “idem”, “isti (autor)” 6 Vidi Dika, M., O biti i granicama pravomoćnosti, Zagreb, 1991, str. 93; id., “O razvitku instituta sudske (sudačke) nezavisnosti u zapadnoevropskom civilizacijskom krugu”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Suppl.), 42:4/1992, str. 513.
26. Skraćeno citiranje ranije citiranog rada (ako se citira istog autora): cit. = “citatum”, “(već) citirano”

18 Triva, S., “Talijansko Vrhovno sudbeno vijeće”, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Suppl.), 42:4/1992, str. 575-577.

19 ...

20 Triva, S., “Talijansko Vrhovno sudbeno vijeće”, cit., str. 580.

27. Citiranje svoga vlastitoga rada - infra = dolje, kasnije, za kasnije mjesto; supra = gore, ranije, za ranije mjesto:

5 Vidi supra, str. 6, bilj. 8.

6 ...

7 ...

8 Cf. infra, str. 23.

28. Kombinirano citiranje i druga pravila

Kratice koje se koriste u ponovljenim citatima mogu se kombinirati sa signalima u bilješkama na razne načine, ali pritom treba biti oprezan; dopustive su npr. kombinacije:

Vidi opširnije… (ili Amplius infra, ad …); Op. et loc. cit; Cf. supra, bilješka 5 i tekst iznad nje;

VIII. Signali u bilješkama


VRSTA CITIRANJA PRIMJER
/Bez signala/: Doslovno citiranje (navodnici u tijelu teksta!); sadržajno identična parafraza (bez navodnika u tijelu teksta). ...
Vidi ...: Upućivanje na mjesto u nekome radu koje je veoma blisko onome što je navedeno u tijelu teksta; nabrajanje autora koji podržavaju isti ili veoma sličan stav (obratno: signal ali vidi... naznačave autore koji zastupaju suprotno mišljenje). Vidi ... [naziv djela, citirano mjesto].
Opširnije … alternativno Amplius: Upućivanje na standardno djelo u kojemu bi čitatelj mogao naći opširniju obradu teza zastupanih u tekstu. Opširnije ... [naziv djela, eventualno citirano mjesto ili poglavlja].
Cf. ... (Cf. = Confer, lat: usporedi; susreće se i hrvatska kratica Usp.) Cf ... [naziv djela, citirano mjesto].

Signali se mogu kombinirati u raznim kombinacijama, pazeći pritom na smislenost kombinacije: npr. Vidi opširnije (ili Amplius infra); Cf. opširnije; Cf. op. et loc. cit.; Vidi supra; Cf. ibid. itd.

IX. Neke uobičajene kratice


Ovdje tek primjera navodimo neke kratice koje su česte u citatima na koje nailazimo u radovima iz područja građanskog procesnog prava. Navedene su kako opće kratice (itd., čl., st., t.), tako i kratice imena nekih uglednijih domaćih pravnih časopisa, domaćih službenih glasila, te domaćih i inozemnih pravnih izvora. Sve kratice navedene su tek orijentacijski i bez ambicije da lista bude potpuna.

KRATICA ZNAČENJE
al. alineja
BGB Bürgerliches Gesetzbuch
BGH Bundesgerichtshof
bilj. bilješka
C.C. Code civile
Croat. Arbit. Yearb. Croatian Arbitration Yearbook
čl. članak
i d. i dalje
i dr. i drugo
i sl. i slijedeća (stranica)
ibid. ibidem
id. idem
Inf. (Novi Inf.) Informator (Novi informator)
itd. i tako dalje
loc. cit. locus citatum
NN (alt. Nar. nov.) Narodne novine
NN MU Narodne novine - Međunarodni ugovori
npr. na primjer
NZ Naša zakonitost
Odv. Odvjetnik
OGZ Opći građanski zakonik
op. cit. opus citatum
OZ Ovršni zakon
PUG Pravo u gospodarstvu
SL SFRJ Službeni list SFRJ
st. stavak
str. stranica
SZ Stečajni zakon
t. točka
usp. usporedi
UN Ujedinjeni narodi
Zbornik PFR Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci
Zbornik PFSt Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu
Zbornik PFZ Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ZOO Zakon o obveznim odnosima
ZPO Zivilprozeßordnung
ZPP Zakon o parničnom postupku
ZRSZ Zakon o rješavanju sukoba zakona
ZTD Zakon o trgovačkim društvima