Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Građansko parnično procesno pravo


Parnično procesno pravo

PROPISI PARNIČNOG PROCESNOG PRAVA


Zakon o parničnom postupku

Zakon o arbitraži

Obiteljski zakon

Zakon o nasljeđivanju

...

LISTA SVIH AKATA
(pravnih propisa)

na GPPNet-u

Opće i temeljne odredbe parničnog procesnog prava

 • Zakon o parničnom postupku (osnovni i redovni izvor hrvatskog parničnog procesnog prava)

 • Ustav Republike Hrvatske - posebno čl. 4 (podjela vlasti); čl. 5. (zakonitost); čl. 14. (jednakost pred zakonom); čl. 18. (pravo na žalbu); čl. 19. (sudska kontrola); čl. 26. (jednakost pred sudom); čl. 27. (odvjetnišvo); čl. 28. (presumpcija nevinosti); čl. 29. (pravo na pravično suđenje, zabrana uporabe nezakonito pribavljenih dokaza); čl. 38. (sloboda izražavanja, pravo na ispravak) te Glava IV. (sudbena vlast)

Posebni postupci

 • postupak u bračnim i obiteljskim sporovima (prema Obiteljskom zakonu)

  1. zajednička pravila o postupku u bračnim i obiteljskim stvarima;
  2. postupak u bračnim sporovima;
  3. postupak u sporovima radi utvrđivanja očinstva i materinstva (paternitetske i maternitetske parnice);
  4. postupak u sporovima radi rješavanja pitanja s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi;
  5. postupak u sporovima o uzdržavanju.

 • postupak u privrednim sporovima (prema Zakonu o parničnom postupku)

 • postupak u parnicama iz radnih odnosa (prema Zakonu o radu)

  1. sudski raskid ugovora o radu;
  2. ostvarivanje prava i obveza prema ugovoru o radu.

 • postupak u parnicama zbog smetanja posjeda (prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • postupak izdavanja platnog naloga (prema Zakonu o parničnom postupku)

 • postupak u sporovima male vrijednosti (prema Zakonu o parničnom postupku)

 • postupak otkaza ugovora o najmu i tužba za iseljenje (prema Zakonu o najmu stanova)

 • postupak otkaza ugovora o zakupu i predaji poslovnih prostorija (prema Zakonu o zakupu poslovnih prostora)

 • postupak u parnicama povodom zahtjeva za objavljivanje ispravka (prema Zakonu o javnom priopćavanju)

Arbitraža

Međunarodno parnično procesno pravo

 • Zakon o rješavanju sukoba zakona (nadležnost u odnosima s međunarodnim elementom)

 • mjerodavni međunarodni multilateralni i bilateralni ugovori

Ostalo

 • Zakon o nasljeđivanju (upućivanje na parnicu)

 • Zakon o obveznim odnosima (pojedine odredbe tzv. materijalnog procesnog prava; procesualistički redigirane odredbe)

 • Zakon o trgovačkim društvima (neke postupovne odredbe u trgovačkim stvarima)