Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Pravni propisi > Ovršno pravo


OVRŠNO PRAVO

PROPISI OVRŠNOG PRAVA


Ovršni zakon

...

LISTA SVIH AKATA
(pravnih propisa)

na GPPNet-u

Ovršni postupak je postupak po kojem sudovi provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava. Reguliran je Ovršnim zakonom. Tim se zakonom također regulira i postupak osiguranja tražbina.

Ovršni postupak pokreće se prijedlogom ovrhovoditelja, a postupak osiguranja prijedlogom predlagatelja osiguranja. Oba se postupka mogu pokrenuti i ex offo kad tako odredi zakon.

Predmet ovrhe i osiguranja su stvari i prava na kojima se po zakonu može provesti ovrha. To ne mogu biti stvari izvan prometa niti druge stvari za koje je to određeno posebnim zakonom, tražbine po osnovi poreza i drugih pristojbi te objekti, oružje i oprema namijenjeni obrani.

Ovršne radnje tj. radnje osiguranja mogu se neposredno provesti i protiv ovršenika, protivnika osiguranja i dugih osoba u skladu s Ovršnim zakonom.

Sastav suda u postupku ovrhe tj. osiguranja određen je Ovršnim zakonom i to u prvom stupnju sudac pojedinac, a u drugom vijeće od tri suca.

Sud donosi odluke u obliku rješenja i zaključaka.

Pravni lijekovi u ovršnom postupku su žalba protiv rješenja i prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Revizija i ponavljanje postupka nisu dopušteni (osim iznimno), a povrat u prijašnje stanje dopušten je samo zbog propuštanja roka za podnošenje prigovora tj. žalbe.

U ovim se postupcima na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, osim ako Ovršni zakon ili drugi zakon ne određuju drukčije. Veza s parničnim postupkom najočitija je u slučaju pružanja kondemnatorne pravne zaštite u okviru parnice. Naime, donošenjem kondemnatorne presude pravna zaštita još nije ostvarena već je samo stvorena podloga za njeno ostvarenje upravo u ovršnom postupku.

* * *

Opće i temeljne odredbe ovršnog prava

Posebni postupci

  • postupak ovrhe na brodovima i zrakoplovima

    1. postupak izvršenja i osiguranja (prema Pomorskom zakoniku):
    - zajedničke odredbe (čl. 867.-877.);
    - izvršenje radi namirenja novčane tražbina na brodu (čl. 878.-955.).