Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Propisi > Europska konvencija

NAZIV PRAVNOG PROPISA
EUROPSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Kratica u znanstvenoj i stručnoj literaturi: EK
Ispravno citiranje: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, (
Narodne novine, MU, br. 6/99).

Za pročišćeni tekst Europske konvencije u .pdf formatu kliknite ovdje (400 KB, potreban Adobe Acrobat Reader 4.0 ili noviji); pogledajte također i engleski tekst (400 KB).
> Što je to pročišćeni tekst?

PROMJENE PRAVNOG PROPISA
Glasilo: Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 18/97 od 28. 10. 1997.
Stupio na snagu: 5.11.1997. Primjena: 5.11.1997.

Službeno objavljeni pročišćeni tekst (s integriranim Protokolom 11) - NN, MU, 6/1999

Rezerva sadržana u dokumentu o ratifikaciji, položenom 5. studenog 1997:
“Sukladno članku [57.] Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
Republika Hrvatska ovime stavlja slijedeću rezervu u odnosu na pravo na javnu raspravu,
kao što je zajamčeno člankom 6. stavkom 1. Konvencije:

Republika Hrvatska ne može jamčiti pravo na javnu raspravu pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske u predmetima u kojima taj sud odlučuje o zakonitosti pojedinačnih odluka
upravnih tijela. U takvim predmetima Upravni sud u načelu odlučuje na zatvorenoj sjednici.
Odgovarajuća odredba hrvatskog prava je članak 34. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima
koja glasi: ‘U upravnim sporovima Upravni sud odlučuje na zatvorenoj sjednici’.”

* Temeljem čl. 1. Zakona o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11., NN "Međunarodni ugovori" br. 18 od 28. listopada 1997., Konvencija je postala dijelom hrvatskog pravnog poretka te u skladu s odredbom čl. 140. Ustava RH, NN 41/2001, ima nadzakonsku snagu.

Napomene sa stranica Vijeća Europe:

Tekst Konvencije se mijenjao u više navrata: najprije odredbama Protokola br. 3 (stupio na snagu 21 rujna 1970), zatim odredbama Protokola br. 5 (stupio na snagu 20 prosinca 1971) i, napokon, Protokola br. 8 koji je stupio na snagu 1 siječnja 1990. Potonji je obuhvatio i tekst Protokola br. 2 koji je prema svom čl. 5. st. 3. tvorio sastavni dio Konvencije od stupanja na snagu 21 rujna 1970. Međutim, sve odredbe tih protokola, zamijenio je Protokol br. 11 (stupio na snagu 1. studenog 1998.). Od dana stupanja na snagu tog protokola, ukinut je Protokol br. 9 koji je važio od 1. listopada 1994.. a Protokol br. 10 je izgubio svoju svrhu. The text of the Convention had been amended according to the provisions of Protocol No. 3 (ETS No. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS No. 55), which entered into force on 20 December 1971 and of Protocol No. 8 (ETS No. 118), which entered into force on 1 January 1990, and comprised also the text of Protocol No. 2 (ETS No. 44) which, in accordance with Article 5, paragraph 3 thereof, had been an integral part of the Convention since its entry into force on 21 September 1970. All provisions which had been amended or added by these Protocols are replaced by Protocol No. 11 (ETS No. 155), as from the date of its entry into force on 1 November 1998. As from that date, Protocol No. 9 (ETS No. 140), which entered into force on 1 October 1994, is repealed and Protocol No. 10 (ETS No. 146) has lost its purpose.