Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page


736.

Na temelju člana 315. točke 3) Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izdaje

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o parničnom postupku što ga je donijela Skupoština SFRJ na sjednici Saveznog vijeća 16. studenoga 1982.

P br. 223

Beograd, 16. studenoga 1982.

Predsjednik Predsjedništva SFRJ Petar Stombolić, v. r.

Predsjednik Skupštine SFRJ Raif Dizdarević, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM

POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku (“Službeni list SFRJ”, br. 4/77 i 36/80) u članu 43. stavu 1. broj “20.000” zamjenjuje se brojem “50.000”.

Član 2.

U članu 382. st. 2. i 3. broj “5.000” zamjenjuje se brojem “50.000”

U stavu 4. iza točke 1) dodaje se točka 1a), koja glasi:

“1) u sporovima o naknadi štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davaoca uzdržavanja;”.

Član 3.

U članu 447. stavu 1. broj “5002 zamjenjuje se brojem “5.000”.

Član 4.

U članu 458. stavu 1. broj “1.000”zamjenjuje se brojem “5.000”.

Član 5.

U članu 460. broj “1.000” zamjenjuje se brojem “5.000”.

Član 6.

U članu 464. st. 1. i 2. broj “1.000” zamjenjuje se brojem “5.000”.

Član 7.

Član 468. mijenja se i glasi:

“Kad u sporu male vrijednosti (član 458) obje stranke imaju prebivalište odnosno boravište na području istog suda ili ako su zaposlene u istoj organizaciji udruženog rada ili drugoj samoupravnoj organizaciji ili zajednici u kojoj postoji mirovno vijeće, tužilac treba da se prijedlogom obrati mirovnom vijeću radi pokušaja nagodbe.

Ako se jedna ili obje stranke ne odazovu pozivu mirovnog vijeća radi pokušaja nagodbe ili ako taj pokušaj ne uspije, mirovno će vijeće najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primitka prijedloga iz stava 1. ovog člana ustupit će predmet redovnom sudu na daljnji postupak. Sud će po ustupljenom prijedlogu postupiti kao po tužbi, smatrajući da je ona podnesena sudu na dan podnošenja prijedloga mirovnom vijeću.

Ako se tužilac, u sporu male vrijednosti (član 458), umjesto mirovnom vijeću obratio tužbom sudu sud će, ako nađe da je nadležan i da nema razloga za odbacivanje tužbe odnosno za ustupanje predmeta nadležnome redovnom sudu ili samoupravnom sudu (čl. 16. i 21), ustupiti tužbu mirovnom vijeću iz stava 1. ovog člana radi pokušaja nagodbe.

Ako u roku od tri mjeseca od dana dostave tužbe iz stava 3. ovog člana sud primi od mirovnog vijeća izvještaj o tome da su se stranke nagodile ili da je tužilac povukao tužbu, sud će odbaciti tužbu. Ako mirovno vijeće izvjesti da se stranke nisu odazvale pozivu za nagodbu ili da pokušaj nagodbe nije uspio, ili ako u navedenom roku mirovno vijeće uopće ne dostavi izvještaj o pokušaju nagodbe, sud će zakazati ročište za glavnu raspravu.”

Član 8.

U članu 494. stavu 1. broj “30.000” zamjenjuje se brojem “100.000”.

Član 9.

U članu 497. stavu 1. broj “30.000” zamjenjuje se brojem “300.000”.

Član 10.

U članu 502. stavu 1. broj “5.000” zamjenjuje se brojem “30.000”.

Član 11.

Ako je prije stupanja na snagu ovog zakona donesena prvostepena presuda ili rješenje kojim je postupak pred prvostepenim sudom okončan, daljnji postupak provest će se po prravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako nakon stupanja na snagu ovog zakona bude ukinuta prvostepena odluka iz stava 1. ovog člana, daljnji postupak provest će se po ovom zakonu.

O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugostepenog suda donesene prije stupanja na snagu ovog zakona, rješavat će se po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom listu SFRJ”.