Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page


886.

Na temelju člana 315. točke 3) Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izdaje

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku što ga je donijela Skupština SFRJ na sjednici Saveznog vijeća 28. rujna 1989.

P br. 1038

Beograd, 28. rujna 1989.

Predsjednik Predsjedništva SFRJ Dr. Janez Drnovšek, v. r.

Predsjednik Skupštine SFRJ Dr Slobodan Gligorijević, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku (“Službeni list SFRJ”,br. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84 i 74/87) u članu 48. stavu 1. i članu 382. st. 2. i 3. broj “800.000” zamjenjuje se brojem “8,000.000”.

Član 2.

U članu 91. broj “2,500.000” zamjenjuje se brojem “25,000.000”.

Član 3.

U članu 110. stavu 1, članu 248. st. 1. i 2, članu 255. stavu 1, članu 316. i članu 318. stavu 1. broj "50.000" zamjenjuje se brojem “500.000”.

Član 4.

U članu 447. stavu 1, članu 458. stavu 1, članu 460. i članu464. st. 1. i 2. broj “80.000” zamjenjuje se brojem “800.000”.

Član 5.

U članu 494. stavu 1 broj “1,500.000” zamjenjuje se brojem “15, 000.000”.

Član 6.

U članu 497. stavu 1. broj “4,500.000” zamjenjuje se brojem “45,000.000”.

Član 7.

U članu 502. stavu 1. broj “450.000” zamjenjuje se brojem “4,500.000”.

Član 8.

Ako je prije stupanja na snagu ovog zakona donesena prvostepena presuda ili rlešenje kojim je postupak pred prvostepenim sudom okončan, daljnji postupak provest će se po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako se nakon stupanja na snagu ovog zakona ukine prvostepena odluka iz stava 1. ovog člana, daljnji postupak provest će se po ovom zakonu.

O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugostepenog suda u postupku koji je pokrenut prije stupanja na snagu ovog zakona rješavat će se po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom listu SFRJ”.