Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page


393.

Na temelju Člana 315. točke 3) Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predsjedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izdaje

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku što ga je donijela Skupština SFRJ na sjednici Saveznog vijeća 15. svibnja 1991.

P br. 1336

Beograd, 15. svibnja 1991.

Predsjednik Predsjadništva SFRJ Dr. Borislav Jović, v. r.

Predsjednik Skupštine SFRJ Dr. Slobodan Gligorijević, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

PARNIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakonu o parničnom postupku (“Službeni list SFRJ” br. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90) u članu 34. iza točke 1) dodaje se nova točka 2), koja glasi:

“2) odlučivati o sporovima o zaštiti imovinskih prava Federacije u slučaju neizvršavanja ili povrede saveznih zakona, drugih propisa i općih akata;”.

Dosadašnje toč. 2) do 5) postaju toč. 3) do 6).

Član 2.

U članu 45. stavu 1. riječi “između republika odnosno autonomnih pokrajina i između Federacije i republike odnosno autonomne pokrajine” zamjenjuju se riječima “iz člana 34. toč. 1) i 2) ovog zakona”.

Član 3.

U članu 503. iza riječi “zajednica,” dodaju se riječi “te u sporovima o zaštiti imovinskih prava Federacije u slučaju neizvršavanja ili povrede saveznih zakona, drugih propisa i općih akata,”.

Član 4.

Postupci u sporovima iz člana 1. ovog zakona koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončat će se do donošenja pravomoćne odluke po pravilima koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

O reviziji izjavljenoj protiv pravomoćne odluke drugostepenog suda u postupku koji je pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona rješavat će se po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom listu SFRJ”.