Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Ustrojstvo pravosuđa > Pučki pravobranitelj


USTROJSTVO PRAVOSUĐA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

PRAVOBRANITELJICA ZA
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

osnovni podaci


adresa
Preobraženska 4/1
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon
(+385 1) 4848-100

faks
(+385 1) 4844-600

Internet
ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr

Pravobraniteljica
Gordana Lukač-Koritnik

 

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dužnosnica je Republike Hrvatske koju imenuje  Hrvatski Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na vrijeme od 8 godina. Ona ima zamjenika kojeg sama bira i kojeg potvrđuje Hrvatski Sabor.
Njezin djelokrug rada i ovlasti propisane su Zakonom o ravnopravnosti spolova
( NN 116/03 ).

Za obavljanje te funkcije može  biti iza izabrana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo, koja ima visoku stručnu spremu i koja je osobnim zalaganjem poznata javnosti u području zaštite ljudskih prava.

Djelokrug rada :

  • Pravobraniteljica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje ovoga Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova i najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski sabor.
  • Razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeva diskriminacije prema pojedincima ili grupama pojedinaca koje su počinila tijela državne uprave, jedinice tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.
  • U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobraniteljica je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke.
  • Ako u obavljanju poslova pravobraniteljica sazna za povredu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova s elementima kaznenog djela podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.
  • Pravobraniteljica ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa ako ocijeni da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova.
  • Ako utvrdi da je povrijeđeno načelo ravnopravnosti spolova zbog neusklađenosti propisa s  Zakonom o ravnopravnosti spolova, predložit će pokretanje postupka izmjene takvog propisa.

Državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne i fizičke osobe, dužne su pravobraniteljici dati sve potrebne informacije i omogućiti uvid u dokumentaciju bez obzira na stupanj tajnosti najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Svatko se može obratiti pravobranitelju zbog povreda odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova bez obzira da li je neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi.

Pravobraniteljica i njezin zamjenica bit će razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su imenovani u slučaju:
1. vlastitog zahtjeva,          
2. gubitka hrvatskog državljanstva,
3. trajnoga gubitka sposobnosti za obnašanje dužnosti,
4. pravomoćne osude za kazneno djelo, ili
5. neprihvaćanja godišnjeg izvješća o radu ili nezakonitog, nepravodobnog ili nestručnog obavljanja svoje dužnosti.