Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet > Ustrojstvo pravosuđa > Pučki pravobranitelj


USTROJSTVO PRAVOSUĐA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Pravobraniteljica za djecu

PRAVOBRANITELJICA ZA
DJECU

osnovni podaci


adresa
Andrije Hebranga 4/II
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon
(+385 1) 4929 669
(+385 1) 4921 278

faks
(+385 1) 4921 277

Internet
info@dijete.hr
http://www.pravobraniteljzadjecu.hr

Pravobraniteljica za djecu
Mila Jelavić

 

Pravobraniteljica za djecu je opunomoćenica Hrvatskog Sabora koja djeluje neovisno i samostalno u svome radu, držeći se načela pravičnosti i morala. Pri obavljanju njezinih dužnosti nitko joj ne smije davati upute ni naloge, te zajedno sa svojim zamjenicima ne smije pripadati niti jednoj političkoj stranci niti sudjelovati u političkim aktivnostima. Njezin djelokrug rada i ovlasti propisane su Zakonom o pravobranitelju za djecu (NN 96/03).

Pravobraniteljicu i njezina dva zamjenika imenuje, na vrijeme od 8 godina, Hrvatski Sabor, s time da za obavljanje te funkcije samo može biti imenovana osoba koja ima hrvatsko državljanstvo, koja ima visoku stručnu spremu, najmanje 10 godina radnog iskustva i koja je osobnim zalaganjem javnosti poznata u području promicanja i zaštite prava djeteta.

Djelokrug rada:

  • Pravobraniteljica prati usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece, te u skladu s time prati izvršavanje obveza RH koje proizlaze iz tih propisa
  • U obavljanju poslova iz svog djelokruga pravobraniteljica za djecu je ovlaštena upozoravati, predlagati i davati preporuke.
  • Prati povrede pojedinačnih prava djece i proučava opće pojave i načine povreda prava i interesa djece,
  • Zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa djece s posebnim potrebama,
  • Predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa djece te za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece,
  • Obavještava javnost o stanju prava djece
  • Može sudjelovati u postupku izrade nacrta prijedloga propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu.
  • Kad u praćenju sta­nja u okviru svog djelokruga rada ocijeni potrebnim, pravobraniteljica za djecu može potaknuti donošenje i izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na prava i zaštitu djece
  • Podnosi jednom godišnje izvješće Hrvatskom saboru o svom radu, ima pravo podnijeti i posebna izvješća kada ocijeni potrebnim, radi poduzimanja mjera od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

 

Pogotovo  je ovlaštena nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprečavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. Ona su obvezna surađivati s pravobraniteljicom za djecu i na njezin zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite, najkasnije u roku od 15 dana od njegovog upozorenja, prijedloga, preporuke.

Pravobraniteljica za djecu ima pravo pristupa u prostorije i uvida u način ostvarivanja brige o djeci koja borave ili su privremeno, odnosno trajno smještena kod fizičkih i pravnih osoba i drugih pravnih subjekata na temelju posebnih propisa.

Ako u obavlja­nju dužnosti sazna da je dijete izvrgnuto tjelesnom ili duševnom nasilju, spolnoj zloporabi, zlostavljanju ili izrabljivanju, zanemarivanju ili nehajnom postupanju dužna je odmah podnijeti prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te upozoriti nadležan centar za socijalnu skrb i predložiti mjere za zaštitu prava i interesa djeteta.

Svatko ima pravo pravobraniteljici za djecu podnijeti prijedlog za razmatra­nje pita­nja od značaja za zaštitu prava i interesa djece.

Pravobranite­ljica za djecu i njezini zamjenici bit će razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su imenovani u slučaju:
1. na vlastiti zahtjev,
2. gubitka hrvatskog državljanstva,
3. trajnog gubitka sposobnosti za obnaša­nje dužnosti,
4. pravomoćne osude za kazneno djelo, ili

5. neprihvaća­nja godiš­nje­g izvješća o radu ili nezakonitog, nepravodobnog ili nestručnog obavljanja svoje dužnosti.