Home page Home page
Tko smo mi? Pravni - home page
Pravni fakultet u Zagrebu - home page
GPPNet
Propozicije za polaganje ispita iz Građanskog procesnog i Izvanparničnog procesnog prava
I. O ISPITU IZ GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA

Ispit iz Građanskog procesnog prava polaže se pismeno i usmeno, prema rasporedu koji se utvrđuje za svaku školsku godinu unaprijed.

Kandidati za ispit dužni su predati indeks ili prijavu o pristupanju ispitu 48 sati prije zakazanog termina za pismeni dio ispita. Kandidati koji tako ne postupe ne mogu pristupiti ispitu.

Pismeni dio ispita sastoji se iz dva dijela: rješavanja testa i pisanja eseja . Po okončanju pismenog dijela ispita kandidatima se usmeno priopćavaju rezultati testa i raspored za usmeni dio ispita. Zbog toga je potrebno da kandidati pričekaju i ta obavještenja.

Konačna ocjena rezultat je uspjeha postignutog i na pismenom i na usmenom dijelu ispita. Pismeni je dio ispita eliminatoran, što znači da kandidat koji nije pozitivno riješio test ili čiji esej nije pozitivno ocijenjen ne može pristupiti na usmeni dio ispita.

Pismeni ispiti održavaju se prema rasporedu, u pravilu u dvoranama I i II na Trgu maršala Tita 14.

Usmeni dio ispita i komisijski ispiti održavaju se u pravilu u prostorijama katedre, Trg m. Tita 3, I kat, sobe 20-22.


II. O ISPITU IZ IZVANPARNIČNOG PROCESNOG PRAVA


Ispit iz izbornog predmeta Izvanparnično procesno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu polaže se samo usmeno. Indeks ili prijava o pristupanju ispitu predaju se najkasnije 48 sati prije termina određenog za održavanje ispita.

Kandidati koji nisu položili ispit iz Građanskog procesnog prava ne mogu pristupiti ispitu iz Izvanparničnog procesnog prava zato što se u okviru prvog od tih ispita polaže opća procesna materija bez čijeg poznavanja nije moguće uspješno pripremiti ni drugi ispit.

Opširnije, uz druge podatke vidi u Materijalima za pripremanje i polaganje ispita.

natrag na polaznu stranicu